کنترل کاپ یا تاج آستین

بخش چهارم از تبدیل الگوهای سایزی به الگوهای شخصی (بخش اول ، بخش دوم ، بخش سوم)
معمولا در الگوهای سایزی ارتفاع کاپ آستین را برای کت در نظر میگیرند و گاهی لازم است در اندازه این ارتفاع و یا طراحی الگوی آستین تغییراتی ایجاد شود تا الگوی آستین متناسب با مدل لباس شود . در واقع نباید برای تمام لباسها فقط ازیک الگوی آستین استفاده کنیم.
در این درس با اصطلاح زاویه آستین و ارتباط آن با تاج آستین آشنا میشوید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید