اندازه گیری بدن برای رسم الگو خیاطی


برای رسم یک الگوی دقیق و دوخت یک لباس با کمترین پرو، لازم است یک اندازه گیری دقیق انجام دهیم. نکته مهم اینست که هیچ وقت به اندازه گیریهای قبلی اکتفا نکنیم و همیشه قبل از دوخت یک لباس جدید، دوباره اندازه گیری نماییم.
در این فیلم به نکات مهم قبل از اندازه گیری اشاره می کنیم و همچنین محل دقیق قرار گرفتن سانتیمتر روی بدن را یاد می گیریم. بهتر است پس از مشاهده این آموزش، برای افزایش مهارت در اندازه گیری، برای اشخاص با سایزهای متفاوت این کار را انجام دهید. 

اندازه گیری بدن برای رسم الگو خیاطی بیشتر بخوانید »