بهتر است خیاطی یاد بگیرم یا هنری دیگر بیاموزم!؟


وقتی یک نفر تصمیم میگیرد وارد دنیای هنر شود ، با سوالات و شک و تردیدهای زیادی روبه رو میشود. سعی داریم به مهمترین سوالات هنرجویان و دانش آموزان در قالب این فیلمها پاسخ دهیم. ما در هر فیلم درباره یک یا دو موضوع صحبت می کنیم و راه حلهایی ارائه دهیم.
معمولا در ارتباط با انتخاب رشته هنری و تحصیلی افراد به دو گروه تقسیم میشوند. گروه اول ناخودآگاه، یا بر اساس علاقه یا بر حسب بعضی شرایط، در مسیر آموزش و یادگیری یک یا چند رشته هنری قرار میگیرند وگروه دوم میخواهند انتخاب شده عمل کنند و تصمیم گیری نمایند.
سوالی  که مطرح شده و درباره آن صحبت کردیم اینست که:
بهتر است خیاطی یاد بگیرم یا به دنبال یادگیری هنرهای دیگر باشم؟
چه معیارهایی را  برای انتخاب باید در نظر بگیریم؟
معمولا افراد با چه هدفی وارد دنیای خیاطی می شوند؟
در فیلمهای آینده ، به طرح سوالات دیگر و پاسخ به آنها می پردازیم.

بهتر است خیاطی یاد بگیرم یا هنری دیگر بیاموزم!؟ بیشتر بخوانید »